Kaj je buildingSMART Chapter Slovenija?

buildingSMART Chapter Slovenija je lokalna izpostava mednarodne organizacije buildingSMART International (bSI), ki je vodilni pobudnik razvoja “open BIM” standardov na področju digitalizacije grajenega okolja. buildingSMART Chapter Slovenija deluje v okviru Združenja za informacijsko modeliranje gradenj, siBIM.


Kaj je buildingSMART international?

buildingSMART International je mednarodna organizacija, katere glavni namen je razvoj “open BIM”, to je odprtih standardov na področju digitalizacije grajenega okolja. bSI je organizacija, ki je odprta za vse deležnike, ki jih to področje tehnike zanima. Je nevtralna in neodvisna od komercialnih podjetij ali drugih organizacij. Je neprofitna organizacija, pridobljena sredstva so v celoti namenjena delovanju organizacije in razvoju, s tem da je veliko dela opravljenega prostovoljno. Organizacija ima svoj sedež v Veliki Britaniji in svoje izpostave (Chapter-je) v trenutno 25 državah po celem svetu.Katere standarde razvija bSI?

buildingSMART International razvija naslednje standarde:

· IFC (Industry Foundation Classes)

· IDM (Information Delivery Manual)

· BCF (BIM Collaboration Format)

· MVD (Model View Definitions)

Standard IFC je privzet s strani organizacije ISO (ISO 16739-1:2018), po njej pa standard privzemajo tudi lokalne organizacije za standardizacijo, kot je slovenski SIST. Vsi navedeni standardi se uporabljajo v procesih digitalizacije grajenega okolja tako na področju visokih zgradb, kot tudi na področju infrastrukture.
Kaj je "open BIM"?

BIM je postopek ali metoda upravljanja informacij v zvezi z grajenimi objekti, pri čemer se uporabljajo skupni digitalni prikazi fizičnih in funkcionalnih lastnosti grajenih objektov.

Pri »open BIM« pristopu se modeli in podatki izmenjujejo s pomočjo standardiziranih odprtih formatov, med katere spadata IFC (Industry Foundation Classes) za izmenjavo modelov in BCF (BIM Collaboration format) za izmenjavo komentarjev, vezanih na gradnike modelov v fazi koordinacije.

Pri odprtem BIM pristopu lahko uporabljamo poljubno programsko opremo, ki omogoča pisanje in branje odprtih formatov.
Kaj je poslanstvo buildingSMART Chapter Slovenija?

Poslanstvo buildingSMART Chapterja Slovenija je promocija odprtega BIM-a v Sloveniji in vse, kar je povezano s tem: podpora razvoju odprtih standardov v bSI in lokalna promocija ter implementacija doma.

Glavni cilj je, da izobražujemo vpletene deležnike, da s pomočjo razvitih odprtih standardov implementiramo tekoče prenose informacij in podatkov znotraj BIM procesov, še posebej med vsemi programskimi orodji.

Konkretne naloge, ki smo si jih zadali

BuildingSMART Chapter Slovenija si je za obdobje 2021 – 2023 zadal naslednje konkretne naloge:

· Ozaveščanje in izobraževanje slovenske strokovne javnosti o pomenu odprtih BIM standardov;

· Aktivno sodelovanje v lokalnih pobudah, povezanih z digitalizacijo grajenega okolja;

· Organiziranje izvajanja bSI izobraževalnih programov in certificiranj;

· Spodbujanje in vključevanje naših članov v delovne skupine znotraj bSI;

· Sodelovanje z drugimi Chapterji ter izmenjava izkušenj.


Naša organiziranost

Trenutni status slovenskega Chapterja je »Development Chapter«, torej smo izpostava v razvoju. Naše pravice in obveznosti so določene v pogodbi, ki je bila junija 2020 podpisana med siBIM in buildingSMART International. Med drugim moramo plačevati letno članarino, imamo pa pravico do glasovanja v komiteju za standardizacijo ter smo lahko udeleženi pri zasedanjih telesa »International Council«. Uradna predstavnika slovenske izpostave sta Matjaž Šajn (Chair) in Iztok Zabreznik (Vice-Chair). Slovenski bSI Chapter deluje kot delovna skupina znotraj združenja siBIM.Kako lahko postanem član Chapterja?

Z včlanjenjem v Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj (siBIM) kot fizična ali pravna oseba in s plačilom članarine postanete samodejno tudi član slovenskega buildingSMART Chapter-ja. Vsi člani siBIM so torej tudi člani buildingSMART Chapter Slovenija.
Kako lahko dodatno podprem delovanje Chapterja?

Tako buildingSMART Chapter Slovenija kot tudi buildingSMART international za svoje delovanje in razvoj standardov potrebujeta sredstva, ki se delno zbirajo s članarinami. Pomemben dodatni prispevek pa dajejo podporniki buildingSMART Chapter Slovenija, ki se še posebej zavedajo pomena odprtih BIM standardov in so za to pripravljeni prispevati še nekaj več. Za podrobnejše informacije o tem, kako postati podpornik buildingSMART Chapter Slovenija, nas prosimo kontaktirajte.